Privacyverklaring

Bedankt voor het gebruikmaken van onze diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is Convenience Retail Solutions B.V. (hierna: CRS) de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In deze privacyverklaring willen wij toelichten welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij informeren u ook over uw rechten en tot wie u zich kunt wenden met vragen over de bescherming van uw gegevens.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw gegevens:

Convenience Retail Solutions
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son&Breugel
info@convenienceretailsolutions.nl
T: 088-1261000

Aangezien wij uw gegevensbeschermingsrechten willen beschermen en garanderen, kunt u zich met vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw gegevens en andere kwesties rondom gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

FIRTS PRIVACY BV
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam, Nederland

CRS is specialist op het gebied van convenience retailoplossingen en heeft als primaire doel het petrol landschap in Nederland aantrekkelijker, relevanter en toekomstbestendig te maken. CRS ondersteunt haar klanten bij de ontwikkeling en optimalisatie van retailconcepten voor bemande en onbemande tanklocaties.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website https://www.convenienceretailsolutions.nl

Moet ik mijn gegevens verstrekken?

CRS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met CRS deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Op onze website(s) en in onze communicatie-uitingen worden mogelijk links aangeboden die naar websites van andere exploitanten leiden. Hierop is deze privacyverklaring niet van toepassing.
U dient er rekening me te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.
Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u hierbij betrekt voor het gebruik van onze diensten, zoals familieleden en gevolmachtigden.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

CRS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

• Om u onze website te kunnen aanbieden en u hiervan gebruik te laten maken;
• Voor het beheer van klantrelaties, met name in het kader van het verwerken van informatieverzoeken, klachten en andere feedback;
• Voor het uitvoeren van analyses voor statistische doeleinden, managementrapportages en het optimaliseren van producten en diensten, teneinde die gebruikswaarden van onze producten diensten doorlopend te verbeteren;
• Zonder opgave van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk gebruik te maken van alle diensten van die wij aanbieden. Zo kunnen wij zonder de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens: niet reageren op uw vragen en feedback.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt

Bij uw bezoek aan onze website:
• IP-adres;
• naam van het opgevraagde bestand;
• aantal overgedragen gegevens;
• opgeroepen website;
• verwijzende URL (de eerder bezochte website);
• user agent die uw browser stuurt (alleen voor mobiele versie of automatische spraakbesturing);
• sessiecookie/permanente cookie;
• datum en tijdstip van toegang;
• marketingkanaal;
• huidig tijdstip;
• tijdstip van het klikken;
• ID van het trefwoord (externe zoekterm);
• ID van de bezoeker zonder identificatie;
• browsertype;
• browserversie;
• browserresolutie (binnenste venstergrootte);
• browsertaal;
• beeldschermformaat;
• beeldschermresolutie, incl. kleurintensiteit.

 

Gegevens Gebruik voor Verwijderingsperiode
Voor- en achternaam Informatie, voor opnemen contact met u Informatie wordt niet opgeslagen, maar verzonden naar mailbox CRS
Organisatie Informatie, voor opnemen contact met u Informatie wordt niet opgeslagen, maar verzonden naar mailbox CRS
Telefoonnummer Informatie, voor opnemen contact met u Informatie wordt niet opgeslagen, maar verzonden naar mailbox CRS
E-mailadres Informatie, voor opnemen contact met u Informatie wordt niet opgeslagen, maar verzonden naar mailbox CRS

 

Bewaartermijn gegevens in de mailbox van CRS  is standaard 10 jaar

 

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

CRS is bij wet verplicht enkel persoonsgegevens te verwerken indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Deze vindt u hieronder.

1. Met uw toestemming:
• plaatsen wij niet-functionele cookies op uw eindapparatuur.
2. Voor de uitvoering van een overeenkomst, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen:
• bieden wij onze website aan;
• reageren wij op uw vragen en feedback en verwerken wij deze.
3. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
• delen wij persoonsgegevens met overheidsinstellingen en/of handhavings- en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
4. In ons gerechtvaardigd belang:
• gebruiken we informatie die wij verkrijgen uit het gebruik van onze websites/applicaties producten en diensten voor het verbeteren van onze websites/applicaties, producten en diensten;
• gebruiken we informatie die u verstrekt voor het onderzoeken van klachten die we van u of anderen hebben ontvangen over onze website of onze producten en diensten, om deze te verbeteren;
• Stellen we gegevens indien verplicht in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden beschikbaar;

Doorgifte aan derden

CRS biedt haar producten en diensten aan met ondersteuning van derden, bijvoorbeeld (technische) dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze websites (bv. hosting van de website, aanbieders van analysetools), het voeren van marketingacties en het optimaliseren van onze dienstverlening. Deze derden treden voor CRS op als verwerker wanneer ze bij de uitvoering van hun diensten in opdracht van CRS persoonsgegevens verwerken. CRS heeft met al haar verwerkers schriftelijke afspraken gemaakt die voldoen aan de eisen van de AVG. Hierin is onder meer vastgelegd dat de persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden mogen worden verwerkt, dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen treffen met betrekking tot de veiligheid van de persoonsgegevens.
Indien er op ons een wettelijke verplichting rust persoonsgegevens te delen met overheidsinstellingen en/of handhavings- en opsporingsinstanties, zullen wij hieraan voldoen.
In het geval van een bedrijfsovername zullen wij mogelijkerwijs persoonsgegevens delen met adviseurs en wederpartij.

Intrekken toestemming

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen middels bovengenoemde contactgegevens. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor het intrekken van uw toestemming.

Bescherming van uw gegevens

CRS neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw gegevens te beschermen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking.
Uw gegevens zijn van buitenaf niet toegankelijk zonder in het bezit te zijn van de benodigde toegangsgegevens. Deze toegangsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Uw gegevens worden te allen tijde verstuurd via een versleutelde verbinding.
CRS kan niet garanderen dat uw gegevens nooit door onbevoegde derden ingezien of gewijzigd kunnen worden.

Cookies en webtracking

CRS maakt op deze website gebruik van functionele cookies.
Functionele cookies worden van uw eindapparatuur verwijderd nadat uw bezoek aan onze website is beëindigd. Deze functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen verschillende pagina’s.

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt de volgende rechten:
• Recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
• Recht op rectificatie en completering van uw bij ons verzamelde gegevens (art. 16 AVG)
• Recht op wissen van gegevens (art. 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage in de persoonsgegevens die CRS over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan wel indien u (meer) informatie wenst over de van u opgeslagen persoonsgegevens en/of het doel hiervan of bezwaar wilt maken tegen de verwerking, neem dan contact met ons op middels de op de eerste pagina vermelde contactgegevens.

Klachten

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 21 AVG) – U hebt het recht te allen tijde op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 lid 4 AVG. U
heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door CRS bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd en zal worden gewijzigd indien enige verandering in de verwerking van persoonsgegevens door CRS hiertoe aanleiding geeft. Indien u op de hoogte wilt blijven van de meest recente versie van ons privacybeleid raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
25-10-2022